Locations for شرکت فنی و مهندسی آسیا دُر 1
35.759730 51.336501 0 0 51.336501,35.759730